Logo Contigo Contact


vorige pagina


NieuweContactenLesbisch/BiseksueelErvaringen lesbisch/biseksueelNieuwsbriefGratisLinks lesbisch/biseksueelGeschiedenisAlgemene voorwaarden Stichting Contigo Contact

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van de website van Stichting Contigo Contact (hierna te noemen: CC), te vinden op contigocontact.nl, dan wel van de aangeboden diensten van Stichting Contigo Contact.
Iedere bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

2. Algemeen
CC behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen.

2.1 Doel
Met de website contigocontact.nl wil Stichting Contigo Contact een internet portaal functie vervullen voor lesbische en biseksuele vrouwen in Nederland en Belgi?. Op de website worden contactadvertenties aangeboden, evenals nieuws en links. Ook bestaat de mogelijkheid tot abonneren op de gratis maandelijkse electronische nieuwsbrief, waarin voor de doelgroep relevante informatie aangeboden wordt.

2.2 Aansprakelijkheid
CC is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de informatie die met tussenkomst van CC op het internet of in de nieuwsbrief beschikbaar is gekomen.
CC is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt opgelopen als gevolg van tijdelijke onbereikbaarheid van de informatie, als gevolg van omstandigheden bij de provider of andere buiten CC gelegen oorzaken of omstandigheden.
CC is niet aansprakelijk voor schade terzake het niet nakomen van afspraken door de provider waar de site van CC geplaatst is.
CC is niet aansprakelijk voor kosten en schade voor de bezoeker/klant die kunnen voortvloeien uit het feit dat: de bezoeker/klant gebruik maakt van de website van CC, de bezoeker/klant gebruik maakt van de advertentiemogelijkheid op de site van CC, contacten zijn ontstaan door CC, contacten zowel schriftelijk, telefonisch, per email alswel persoonlijk niet voldoen aan de eisen van de bezoeker/klant.

2.3 Gebruik
Het is een bezoeker/klant niet toegestaan activiteiten te ondernemen welke de beschikbaarstelling van de site van CC aan andere bezoekers zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zal kunnen be?nvloeden.
Het is een bezoeker/klant niet toegestaan activiteiten te ondernemen welke op enige wijze het algemeen functioneren van de site van CC kan verstoren.
Een bezoeker/klant zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en is verplicht, bij bezoek aan de site van CC, de etiquette in acht te nemen.

2.4 Privacy
CC zal er alles aan doen om de privacy van de bezoekers te beschermen.
CC zal alle persoonlijke gegevens van klanten/bezoekers zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres alleen aanwenden voor het gebruik waarvoor men toestemming heeft gegeven.
De bezoeker/klant kan te allen tijde CC verzoeken de persoonlijke gegevens te verwijderen. CC zal aan dit verzoek gehoor geven en de bezoeker/klant hiervan een bevestiging sturen.
CC is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1310442.

2.5 Klachten
Klachten kunnen gericht worden aan [email protected]. CC zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week, reageren. Contigo Contact is niet aangesloten bij een geschillencommissie.

3. Contactadvertenties

Inschrijven
Een klant schrijft zich in voor een contactadvertentie bij CC middels het invullen van een formulier op de website van CC. De klant ontvangt na inschrijving per e-mail een bevestiging van de aanvraag met een uniek advertentienummer en factuurnummer. Na betaling wordt de advertentie geplaatst. Als 14 dagen na ontvangst van de bevestiging geen betaling ontvangen is, vervalt de aanvraag.

Inhoud
CC filtert alle aanvragen voor advertenties. CC behoudt zich het recht aanvragen te weigeren. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt de klant daarover bericht. Contactadvertentie met een commerci?le inhoud worden per definitie niet geplaatst.

Wijzigen
De inschrijver is bevoegd haar advertentie tijdens de inschrijfperiode te wijzigen middels het daarvoor bestemde formulier op de website van CC. Binnen enkele dagen nadat de klant heeft aangegeven de advertentie te willen wijzigen zal de wijziging door CC doorgevoerd worden.

Verwijderen
De inschrijver is bevoegd haar advertentie tijdens de inschrijfperiode te laten verwijderen door CC. Er worden in dat geval geen betaalde gelden gerestitueerd.

Kosten
CC is te allen tijde gerechtigd de kosten voor de advertentiedienst te wijzigen.
Kosten voor het op de site plaatsen van een contactadvertentie zijn ? 20 voor 1 maand of ? 35 voor 2 maanden. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Er wordt geen garantie gegeven voor een minimaal aantal reacties. Ook bij geen reacties zullen de advertentiekosten niet worden gerestitueerd.

4. Adverteren
CC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuken op het auteursrecht en andere rechten bij wet vastgesteld, voor zover het door adverteerders voor plaatsing aangeleverd materiaal betreft. Voorts aanvaardt CC geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke adverteerders oplopen vanwege klachten over de dienstverlening van adverteerders die bezoekers van contigocontact.nl via de website van CC of op andere wijze publiceren of openbaar maken. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald, dwingende wetsbepalingen zich daartegen verzetten of als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van personeel van CC. De contractuele aansprakelijkheid van CC is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat CC in de twaalf maanden voorafgaande aan het voorval dat de schade heeft veroorzaakt aan adverteerders in rekening heeft gebracht.

Weigering
CC behoudt zich nadrukkelijk het recht voor advertenties te weigeren op grond van de inhoud, de strekking, de aard of de vorm. Ook kunnen advertenties geweigerd worden als deze strijdig zijn met de belangen van CC of haar uitgaven, dan wel om redenen van principi?le aard.

Doesburg, januari 2021

Home